Policydokument

Alkohol- och drogpolicy

Enligt Emmaus Ålands alkohol- och drogpolicy är det inte tillåtet för personal eller frivilliga inom Emmaus verksamheter att vara påverkade av alkohol eller droger på arbetsplatsen. Föreningen verkar för att alla anställda ska ha en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Bruk och påverkan av alkohol och droger på arbetsplatsen försämrar arbetsmiljön i stort och medför ökade risker för hälsa och olycksfall i arbetet.

Emmaus Åland verkar för att anställda ska kunna bli fria från missbruk och stanna kvar i arbetet istället för att slås ut. Eftersom föreningen har en verksamhet som sysselsätter missbrukare är det viktigt att all verksamhet är alkoholfri, även vid representation och per-sonalfester. Föreningens samtliga tillställningar är alkoholfria. 

Alla som behöver hjälp att komma ur sitt missbruk av alkohol, narkotika och psykofarmaka ska erbjudas individanpassad hjälp. En förutsättning är att den anställde väljer att aktivt delta i behandling och rehabilitering. I ungdomsverksamheten tillämpas också nolltolerans beträffande alkohol- och droger.

Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy

Emmaus Åland ska i sin verksamhet utgå från grundprincipen om kvinnors och mäns lika värde. Jämställdhet ingår i det samlande begreppet jämlikhet. Jämlikhetsbegreppet utgår i demokratiska sammanhang från principen om alla människors lika värde, oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionsvariation, utbildning, ekonomi, ålder och kön m.m.

I jämställhetsarbetet ska hänsyn tas till att kvinnor och män ibland har lika behov och förutsättningar och ibland har olika behov och förutsättningar. Detta beror både på biologiska och på socialt konstruerade skillnader, s.k. genusskillnader, mellan könen.

Emmaus Åland ska som arbetsgivare verka för en arbetsmiljö som ger kvinnor och män samma villkor och möjligheter. Emmaus Åland ska främja delaktighet och inflytande på arbetet för både kvinnor och män. Ett aktivt jämställdhetsarbete ska vara en självklar del av personalpolitiken. Arbetsorganisation och arbetstider ska främja möjligheterna att förena arbete med föräldraskap. Ofrivilligt deltidsarbete ska motverkas. Viktigt är också att aktivt motverka kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Emmaus Ålands jämställdhetspolicy innebär:

 • Att kvinnor och män ska ha lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran samt utveckling i arbetet.
 • Att tillämpa genusperspektiv på arbetsmiljön för att synliggöra skillnader i kvinnors och mäns arbetsvillkor.
 • Att kvinnor och män ska ha lika lön för arbete av lika värde och även i övrigt lika an-ställningsvillkor.
 • Att arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisationer och arbetsförhållanden ska ordnas så att de lämpar sig för både kvinnor och män.
 • Att jämnare fördelning mellan kvinnor och män uppnås i sådana sysselsättningar där yrkesval och rekrytering visar sig vara könsbundna.
 • Att förvärvsarbete kan förenas med föräldraansvar.
 • Att ingen anställd ska utsättas för sexuella trakasserier.
 • Att kvinnor och män ges samma möjligheter till fortbildning samt kompetens- och karriärutveckling.


Jämställdhetsarbete ska ingå som en del av planeringen av alla verksamheter och projekt. Lokala och internationella samarbetsprojekt ska även präglas av den jämställdhetspolicy som Emmaus Åland antagit. Vid fördelning av biståndsmedel ska de områden som tas upp i jämställdhetspolicyn betonas. Biståndsprojekten ska främja jämställdheten inom mottagar-organisationen samt i mottagarlandet.

Mångfaldspolicy

Inom Emmaus ska det finnas plats för alla. Det är viktigt att inte bara säga att vi är för mångfald. Vi måste även visa det i vårt praktiska arbete. På samma sätt ska vi i verksamheten betona tillgänglighet, inte endast fysisk sådan. Vi ska synliggöra olika osynliga normer som styr, t.ex. när det gäller mötesteknik. Utbildning och fortbildning är viktiga instrument i arbetet för ökad mångfald och jämställdhet. 

Inom Emmaus Åland utgår vi från att mångfald ger fördelar och skapar utvecklingsmöjligheter. Mångfald är en förutsättning för bred spridning av verksamheten och dess syfte. Inom Emmaus Åland är medarbetare med olika kön, ålder, etniskt ursprung, nationalitet, funktionsbegränsningar, sexuell läggning och trosuppfattningar tillgångar. Emmaus Åland strävar efter ett inkluderande arbetsklimat där medarbetare fullt ut kan bidra med att dra nytta av sina olika erfarenheter och bakgrunder så att verksamheten kan bedrivas effektivt och med ett kvalitativt gott resultat. Mångfald i vår verksamhet skapar ett innovativt arbetsklimat.

Alla medarbetare (anställda, praktikanter och frivilligarbetare) har rätt att behandlas med respekt och med hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet. Varje medarbetare ska känna att deras insats i arbetet är betydelsefull och att de har ett ansvar för att skapa ett gott arbetsklimat. Alla former av diskriminering och trakasserier är förbjudna. Med trakasserier menas alla typer av ovälkommet beteende och nedsättande kommentarer. 

Policy mot mobbning och trakasserier

Inom Emmaus Åland tolereras inte mobbning eller trakasserier i någon form. Alla anställda, stödanställda, praktikanter och frivilligarbetare ska behandlas lika och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt ska präglas av tolerans för varandras olikheter och åsikter. Om någon trots detta utsätts för kränkande behandling har arbetsledare på alla nivåer i organisationen ett ansvar att omedelbart agera. Problemen måste utredas och åtgärder vidtas för att kränkningarna ska upphöra.

Det är viktigt att förebygga risken för kränkande särbehandling genom att se till att alla känner till gällande lagstiftning och policy när det gäller kränkande särbehandling samt genom att arbeta för att skapa en arbetsmiljö som präglas av öppenhet och ömsesidig dialog. Vi ska ha ett tillåtande och inkluderande klimat samt ett tydligt ledarskap som agerar på ett sätt som skapar trygghet och är normbildande för hur ett bra arbetsklimat ska utformas.

Med kränkande särbehandling menas ”återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda personer och som kan leda till att de hamnar utanför gemenskapen på arbetsplatsen.

Miljöpolicy

Emmaus Åland ska leva upp till gällande miljölagar och ha de tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet. Emmaus Åland ska i alla sammanhang, där det är befogat och möjligt, väga in den påverkan på miljön och klimatet som verksamheten innebär. När det gäller lokaler ska Emmaus Åland i alla sina verksamhetsutrymmen eftersträva minsta möjliga påverkan på miljön.

Emmaus Åland ska verka för att varor och tjänster som köps in är miljömärkta. Emmaus Åland ska minimera resande med flyg samt verka för att fler internationella möten hålls per telefon- och via internet. Föreningen ska ta miljöhänsyn vid upphandling av bistånds- och andra transporter.

Emmaus Åland ska kräva att biståndsmottagare och samarbetspartners följer gällande miljölagar och -regler. Därtill ska bistånds- och samarbetsprojekt alltid bedömas även ur miljöhänseende.

Hantering av personuppgifter 

Det finns olika register som Emmaus Åland använder för att dokumentera sin verksamhet. Dessa register hanterar personlig information och måste därför skyddas enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR. 

 • Ett medlemsregister används för att hålla koll på medlemmarna och deras rättigheter och skyldigheter, t ex att kunna rösta på årsmötet eller att betala medlemsavgift. 
 • Ett register över deltagare i projekt används för att möjliggöra relevanta insatser för deltagarna. 
 • Ett register över personer som vill ta emot information används för att sprida information om föreningen till dem som vill ha den. 

Personuppgifterna hanteras av föreningens informationsansvariga, projektledare, samt kassör och bokförare. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående om inte samtyckesavtal eller registerbiträdesavtal finns. 

Personer som finns upptagna i registren har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Dock är det inte möjligt att radera uppgifter eller att begränsa behandlingen av uppgifter så länge som medlemskap eller deltagande i projekt pågår. 

Personer som finns upptagna i registren har också rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.  

Föreningslagen kräver att föreningen upprätthåller en förteckning över sina medlemmar, och om uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.