Mer om vår solidaritet

Emmaus Ålands internationella solidaritetsprojekt fokuserar på insatser som:

  • Bygger på ett långsiktigt tänkande
  • Gynnar de mest utsatta
  • Driver förändrings- och påverkansarbete
  • Beaktar mänskliga rättigheter, särskilt genus.


Emmaus Åland samarbetar med och understöder organisationer i bl.a. Estland, Litauen, Polen, Ukraina, Rumänien, Grekland, Palestina, Libanon, Västsahara, Togo, Indien, Bangladesh och Peru.

En del av det internationella samarbetet är varutransporterna från Åland, som ger förutsättningar för socialt arbete hos mottagare i Estland och Polen. En del av varorna delas ut till behövande, medan största delen säljs, för att skapa en ekonomisk grund för socialt arbete, förändringsarbete och opinionsbildning. Samarbetet ger således både sociala vinster och miljövinster samt bidrar till samhällsförändring.

Mer om vår solidaritet

De senaste åren har antalet transporter minskats, för att minska miljöpåverkan och avfallsuppkomst hos mottagaren. Istället avser Emmaus Åland sälja mer varor lokalt, för att kunna stötta organisationer med  investerings-, -projekt- eller  verksamhetsbidrag. Emmaus
Åland beviljar ca 130.000 euro per år ekonomiska bistånd.

Prioriterat område

Migrationsfrågor och stöd till människor på flykt är ett prioriterat område för Emmaus Åland.

Emmaus Åland har tillsammans med den europeiska Emmausrörelsen tagit ställning för säkra vägar till Europa för människor på flykt i enlighet med internationell och europeisk lag, krävt ett system för flyktingmottagande mellan medlemsländerna som bygger på solidaritet och krävt att EU ska reformera asylrätten och avskaffa Dublinförordningen.

Emmaus Åland samarbetar med och understöder bl.a. följande organisationer.

Estland

Elü Jaoks på Ösel fungerar som ett nätverk för föräldrar till barn med funktionsvariationer.

Elü Jaoks erbjuder rådgivning och handledning åt familjerna, hjälper dem att bevaka sina rättigheter samt bedriver påverkansarbete. Föreningen ordnar även sommarläger och andra sociala insatser för målgruppen.

Litauen

Familjecentret Nendre erbjuder dagvård åt små barn och eftermiddagsverksamhet åt skolbarn samt rådgivning och handledning åt föräldrarna. Målgruppen kommer från utsatta grupper.
Nya utmaningar är bland annat att utveckla metoder och kapacitet för mottagning av flyktningbarn- och ungdomar.

Barn- och ungdomscentret i Raguvele erbjuder fritidsaktiviteter, mat och hjälp med läxläsning till ett femtiotal barn och ungdomar, varav många lever under svåra förhållanden.

Polen

Emmaus Åland bidrar med varubistånd till Emmausgrupper i Polen. Grupperna jobbar med hemlösa och socialt utsatta personer. Dessutom har de nära dialog med flera organisationer i Ukraina, till vilka stöd vidareförmedlas.

Ukraina

Emmaus Åland stöder Emmausgruppen Oselya i Lviv, Ukraina. Stödet förmedlas via Emmaus Europa. Oselya erbjuder boende, arbete och andra sociala insatser för hemlösa och utsatta människor. Flyktingar från andra delar av Ukraina är även en viktig målgrupp. Oselya driver secondhandbutiker och ett socialt stödcenter.

Rumänien

Emmaus Åland samarbetar med den feministiska romska organisationen E-Romnja i Rumänien. Organisationen jobbar med flera lokala  samhällsutvecklingsprojekt i orter med romsk befolkning, som i dag är missgynnad och marginaliserad på flera sätt.

Organisationen jobbar med demokratifrågor och ökat deltagande i samhällsfrågor för kvinnor och unga. Arbetet fokuseras på frågor om bl.a. hälsa, utbildning, och infrastruktur

Grekland

År 2020 inleddes samarbete med och ekonomiskt stöd till Echo Regfugee Library, som betjänar flyktingläger i och kring Aten, Grekland. Biblioteket finns i en stor skåpbil full med bokhyllor och bekväma stolar. Biblioteket åker till nio flyktingläger och sociala projekt varje vecka med böcker på ett tiotal språk. I det rullande biblioteket finns också material för att lära sig flera olika språk.

Språkundervisning ordnas även. Echo erbjuder en kreativ och givande miljö på platser där livet står still och stagnerar.

Palestina

Emmaus Åland stöder flera palestinska organisationer i Palestina och Libanon i samarbete med organisationen Björkåfrihet. Stödet är tudelat. Dels går det till demokratiarbete och påverkansarbete, dels till humanitära insatser.

Västsahara

Västsahara är Afrikas sista koloni och ockuperat av sitt grannland Marocko sedan 1975. I dag bor omkring 160.000 västsaharier i flyktingläger i öknen i Algeriet. Emmaus Åland stöder Western Sahara Resource Watch, som bevakar  västsahariernas rätt till sina naturresurser.

Togo

Emmausgruppen MARS hjälper i första hand utsatta kvinnor och barn genom att erbjuda dem arbete och utbildning bl.a. genom lärlingsprojekt inom olika yrken.

Därtill bedrivs odling. Dessa verksamheter hjälper kvinnor och unga flickor att få
utbildning och arbete. På så sätt blir de inte lika lätt offer för prostitution eller
människohandel. MARS finansierar också skolgången för cirka 100 barn, undervisar
analfabeter samt ger mikrokrediter.

Indien och Bangladesh

Emmaus Åland samarbetar med Svalorna Indien Bangladesh, som driver ett femårigt
(2023–2027) biståndsprogram med åtta organisationer i Indien och Bangladesh.

Organisationerna jobbar förändringsarbete kring kvinnors rättigheter, matsuveränitet samt miljö och klimat.

Peru

Cuna Nazareth i Lima, Peru driver ett daghem för barn från marginaliserade familjer. Familjerna och barnen erbjuds både psykolog- och socialhjälp. Cuna Nazareth har som mål att bryta den onda cirkel som de fattiga och utsatta befinner sig i, att utsträcka de sociala rättigheterna till vidare kretsar och att skapa jämlikare villkor för barn från slumområdena.

Cuna Nazareth driver även en återvinningscentral, med syftet att förbättra unga kvinnors och mäns ställning genom utbildning och arbetsplatser samt att förbättra miljön genom återvinning.

En del av de unga får efter utbildningen arbete på återvinningscentralen, de övriga får som yrkesutbildade söka arbete på annat håll.

Emmausrörelsen

Bistånd förmedlas även till ett flertal mottagare via Emmaus Europa och Emmaus
International i enlighet med det program för solidaritetsinsatser som Emmausrörelsen gör upp.

Därtill kan stöd ges för olika akuta krisinsatser efter upprop från Emmaus Europa eller Emmaus International.