Styrelse 2024

Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningens höstmöte. Styrelsen fattar beslut om hur verksamhetsplanen ska genomföras.

Carina Aaltonen, ordförande
Michael Sundblom
Jeanette Gunnars
Bengt Johansson
Sune Alén
Charlotta Nummelin
Niklas Oriander
Christian Ekström

Ersättare
Alejandra Sánchez
Tiina Björklund
Sheyda Shafiei

Stadgar

 

§ 1 NAMN OCH HEMORT
Föreningens namn är Emmaus Åland och dess hemort är Mariehamn.

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Dess mål är global fred baserad på frihet, rättvisa och internationell solidaritet. Föreningens syfte är att främja samförstånd och fredligt samarbete mellan folken i enlighet med Emmaus Internationals och FN:s principer. Föreningen arbetar för upprättandet av en internationell rättsordning som främjar demokrati och som utesluter krig. Föreningen verkar för allmän och total avrustning.

§ 3 VERKSAMHETSFORMER
Föreningen förverkligar sina syften genom att:

 • Bedriva bistånds- och socialt arbete i överensstämmelse med Emmaus Internationals bestämmelser samt aktivt sprida information om Emmausrörelsens idéer och arbetssätt.
 • Arrangera möten, fester, läger, seminarier, kurser och föreläsningar.
 • Anordna insamlingar samt motta donationer, understöd och testamenten
 • Delta i samhällsdebatten för att påverka allmänhetens inställning för fred och demokrati och mot våld och krig genom att anta utlåtanden, pressmeddelanden, namninsamlingar och andra opinionsyttringar.
 • Organisera informations-, publikations- och förlagsverksamhet.
 • Medverka i eller ansluta sig till organisationer vilkas målsättning överensstämmer med föreningens.

§ 4 FÖRENINGENS MEDLEMMAR
Medlem erlägger årlig medlemsavgift som för ett år i sänder fastställs av höstmötet. Föreningen kan även ha understödande medlemmar, vilka erlägger en större avgift i enlighet med vad höstmötet besluter.

§ 5 STYRELSEN
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av ordförande samt 5-10 medlemmar och tre suppleanter, vilka utses av höstmötet för ett kalenderår åt gången. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan därtill utse övriga funktionärer. Sekreterare, kassör och andra funktionärer kan även utses bland personer utanför styrelsen. För ett år åt gången utses av höstmötet även en revisor och en ersättare.

§ 6 Styrelsen sammankommer på kallelse av ordförande eller viceordförande eller när hälften av styrelsemedlemmarna så önskar. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande jämte minst tre medlemmar är närvarande. Besluten fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör ordförandes röst.

§ 7 Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande endera tillsammans med sekreteraren. I löpande ärenden tecknas föreningens namn av sekreteraren ensam. Styrelsen kan även ge andra personer rätt att teckna föreningens namn.

§ 8 Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslut bör överlämnas till revisorn senast fyra veckor före årsmötet. Revisorn skall avge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 9 Kallelse till föreningens möten bör ske i en på orten regelbundet utkommande tidning eller genom cirkulär och/eller personlig skriftlig kallelse, senast fem dagar före mötesdagen.

§ 10 Varje år hålls årsmöte före utgången av april. Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Mötets arbetsordning
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår
 5. Föreningens bokslut och revisionsberättelse för föregående kalenderår
 6. Beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga
 7. Övriga av styrelsen eller medlemmar väckta frågor

Föreningens höstmöte hålls före utgången av november. Vid detta möte behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Mötets arbetsordning
 4. Verksamhetsplanen för det kommande året
 5. Medlemsavgiften för det kommande året
 6. Budgeten för det kommande året
 7. Val av styrelsens ordförande samt medlemmar för det kommande året
 8. Val av en revisor och en ersättare

Extra möte hålls om styrelsen så besluter eller om 1/10 av medlemmarna skriftligen anhåller om det. Vid extra möte behandlas de ärenden som förorsakat sammankallandet.

§ 11 Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av föreningsmöte, varvid minst 3/4 av de angivna rösterna måste omfatta ändringsförslagen. Förslag till stadgeändring skall medfölja kallelse till föreningsmöte.

§ 12 Beslut om föreningens upplösning samt beslut om överlämnande av föreningens tillgångar skall för att vara giltig fattas med 3/4 majoritet vid två på varandra med minst två veckors mellanrum följande föreningsmöten. I kallelsen till dessa möten skall anges att föreningens upplösning kommer att behandlas. Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till någon verksamhet som står föreningens syften nära