Vision och mål

Vision 2030

Vår vision inför år 2023 är att Emmaus ska bidra till uppnåendet av meningsfullt liv, verklig fred och glädje för varje individ och samhälle.

År 2030 ska vi vara banbrytare inom cirkulär ekonomi och vår verksamhet ska vara klimatpositiv, vilket innebär att vi ska binda mer koldioxid än vi släpper ut.

Vårt solidaritets- och fredsarbete ska skapa social hållbarhet och bygga tillit över gränser. Varje människa och varje samhälle ska kunna leva, få en plats och förverkliga sig i ett ömsesidigt utbyte och i en gemenskap där alla har ett lika värde.

Verksamhetsidé

Verksamhetsidé

I enligthet med Emmausrörelsens manifest så är vårt huvuduppdrag att:

 • Kämpa mot orättvisor
 • Hjälpa dem som har det värst
 • Återanvända och återvinna
 • Åtgärda orsakerna till ojämlikhet
 • Arbeta för integration
 • Skapa meningsfullhet genom gemensamt arbete


Vi vill vara föregångare
inom inkludering på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Vi jobbar med nya modeller för återanvändning och återvinning. Emmaus Åland visar att ett hållbart arbetssätt fungerar. Vi uppmärksammar även verksamheter och aktiviteter som bryter mot hållbarhetsprinciperna.

Värdegrund

Emmaus Åland utgår från den internationella Emmausrörelsens värdegrund.

Respekt – för människor och miljö, vilket leder till verksamheter präglade av:

 • tolerans och kamp mot alla former av diskriminering
 • gemensamt arbete som stärker individens egenvärde, självkänsla och oberoende
 • respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och social rättvisa
 • miljöarbete

Att dela med sig – av mänskliga, materiella och ekonomiska resurser, vilket leder till:

 • verksamheter som ökar vår medvetenhet och vårt politiska och sociala engagemang
 • att vi delar arbetsuppgifter, varor, lokaler, problem, kunskaper och ansvar
 • att vi uppmuntrar till generositet och strävar efter att alla kan vara delaktiga och jämbördiga

Öppenhet – på alla plan, vilket leder till:

 • öppenhet både kring vår organisation och i vårt eget förhållningssätt gentemot varandra
 • ärlighet, trovärdighet och aktivt lyssnande för att nå förståelse för olika ståndpunkter
 • aktiviteter kring utbildning och kultur
 • att leva och arbeta tillsammans och tillämpa demokrati i vardagen och på alla sätt omfamna olikheter
 •  

Solidaritet – att leva solidariskt i vardagslivet och i samhället, i gruppen och arbetet, lokalt och globalt, vilket leder till:

 • arbete för jämlikhet och motverkandet av ensamhet och marginalisering
 • strävan efter att lösa konflikter
 • strävan efter rättvisare fördelning av resurser
 • solidariskt samhällsengagemang, ansvar, uthållighet och fredsbyggande

 

Välkomnande – såväl i tanke som i handling, vilket leder till verksamheter präglade av:

 • varmt bemötande och gemenskap, där vi lyssnar på varandra, ger stöd, förmår tillmötesgå både akuta och långsiktiga behov särskilt hos utsatta grupper.


Värdegrunden avspeglas även i föreningens alkohol- och drogpolicy, jämställdhetspolicy, mångfaldspolicy, policy mot mobbning och trakasserier samt miljöpolicy.

Hållbarhetsprinciper

Emmaus Åland arbetar med såväl social som ekologisk hållbarhet. De åtta hållbarhets-principerna fungerar som verktyg och måttstock i vårt arbete. Det innebär att vi inte ska vara med och bidra till att naturen utsätts för:

 1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (fossila bränslen, metaller och mineraler
 2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (syntetiska substanser, kemikalier, svårnedbrytbara ämnen eller naturliga substanser som omsätts i större mängder än vad naturen kan ta hand om
 3. Undanträngning med fysiska metoder (överuttag av naturresurser som vatten, skog, fisk eller matjord, intrång i viktiga naturområden, och produktion som resulterar i avfall istället för slutna kretslopp)


Vi är inte heller med och bidrar till att människor utsätts för strukturella hinder för:

 1. Hälsa
 2. Inflytande
 3. Kompetensutveckling
 4. Opartiskhet
 5. Och meningsskapande


De åtta hållbarhetsprinciperna utgör Emmaus Ålands definition av ekologisk och social hållbarhet. Istället för att bidra till ett ohållbart samhälle ska vi visa på metoder för att minska koncentrationsökning av ämnen som är skadliga för naturen samt undanröja
strukturella hinder som står i vägen för ett inkluderande samhälle.

En pusselbit för ett hållbart Åland

Emmaus Åland deltar i arbetet med att uppnå målen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Vi bidrar framför allt till mål 1, 2 och 7 i agendan. Vi ska också, utifrån vår värdegrund och vår expertkunskap ifrågasätta, utmana och driva på för ännu mer ambitiösa hållbarhetsmål där vi anser att det behövs.